Środki pozyskiwane z funduszy Unii Europejskiej służą zarówno do wyposażania czy modernizowania poszczególnych placówek, jak również do realizowania konkretnych projektów. Wśród nich możemy wyróżnić mniejsze i większe przedsięwzięcia, których celem jest poprawa działalności takich sektorów, jak transport, ochrona środowiska, kultura, edukacja, energetyka i informatyka.

Duże projekty, które korzystają ze wsparcia Unii Europejskiej mogą być realizowane między innymi w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności. Takie projekty zazwyczaj pochłaniają duże sumy pieniężne i podlegają bezpośredniej ocenie Komisji Europejskiej.

Każdy kraj członkowski, który chce starać się o pomoc na realizację projektu unijnego, musi najpierw wypełnić wniosek. Należy w nim zawrzeć podstawowe informacje o organie odpowiedzialnym za realizację danego projektu, szczegółowo opisać charakter inwestycji, zaproponować harmonogram realizacji, dokonać przybliżonej analizy kosztów i zysków, a także przedłożyć plan finansowy, który będzie uwzględniał środki pozyskane z Unii Europejskiej. Dopiero wówczas Komisja może podjąć decyzję o tym, czy danemu państwu zostanie przydzielona pomoc czy też nie.

Przykładem projektów unijnych mogą być projekty rozwoju regionalnego. Są one prowadzone przede wszystkim w ramach polityki regionalnej. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego wspomaga w szczególności działania związane z inwestycjami infrastrukturalnymi, z ochroną środowiska, rozwojem turystyki i inwestycji kulturalnych, a także wspiera rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Beneficjentami środków unijnych przyznawanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego mogą być między innymi przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu, administracja rządowa, a także jednostki badawczo – rozwojowe. Mogą się one ubiegać także o pozyskiwanie dofinansowania dla gmin.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ma za zadanie finansować głównie projekty skierowane do sektora przedsiębiorstw. Fundusz ten jest także odpowiedzialny za realizację programów związanych z badaniami naukowymi i współpracą przygraniczną.

Przykładowe projekty unijne to chociażby projekt „Otwarta Droga”, przeprowadzany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem tego projektu była aktywizacja zawodowa kobiet oraz zwiększenie ich szans na znalezienie pracy na terenie powiatu augustowskiego.

Przykładowym projektem unijnym może być również projekt „Bądź aktywna – podnieś swoje kwalifikacje i zdobądź pracę”. Ten projekt również był realizowany ze środków przyznanych przez Europejski Fundusz Społeczny. Jego celem było podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności kobiet na rynku pracy. Projekt był realizowany przez Regionalne Centrum Integracji Europejskiej we Włocławku.

Przykładowe projekty, na które udało się pozyskać środki z Unii Europejskiej to także: projekt „Zacznij z nami – nie bądź niepełnosprawny”, projekt „Klucz do sukcesu. Praca dla kobiet w sferze działań społecznych”, a także projekt „Teraz Polka – wyrównywanie szans na rynku pracy”.